U bevindt zich op: Home nl Organisatie Onze ambities

Wat zijn onze ambities?

Wij hebben de ambitie om de kennis te ontwikkelen over de complexe samenhang tussen fysieke leefomgeving, samenleving en overheid die nodig is voor de transitie naar gezond en duurzaam leven in stedelijke gebieden, in Nederland en daarbuiten. Wij willen hét kenniscentrum worden voor fundamenteel en toegepast onderzoek naar integrale vraagstukken op het gebied van ‘Healthy Urban Living’. Integratie van kennis en informatiesystemen staat daarbij centraal.

Gezond en duurzaam samenleven in een stedelijke leefomgeving is afhankelijk van talloze met elkaar samenhangende processen en factoren. Hierin staat de mens centraal, die steeds voor keuzes wordt gesteld door de dynamiek en interactie tussen de fysieke leefomgeving, de samenleving en kaders vanuit de overheid.

De onderstaande figuur geeft de positie van de individuele mens symbolisch weer in de complexiteit tussen deze clusters.

De bovenstaande figuur geeft de positie van de individuele mens symbolisch weer in de complexiteit tussen deze clusters. Alle clusters beïnvloeden elkaar. Zo zal een overheid grenzen stellen aan de maximaal toelaatbare milieudruk in een woongebied en zodoende de inrichting daarvan beïnvloeden, maar evengoed kunnen burgers en bedrijven zich verenigen om de leefbaarheid van datzelfde woongebied naar eigen wens en inzicht te verbeteren. Sommige ontwikkelingen zullen leiden tot nieuwe accenten in het onderlinge relatiepatroon. Bijvoorbeeld, naarmate decentrale overheden een steeds zwaardere systeemverantwoordelijkheid krijgen met betrekking tot de werkgelegenheid en zorgvoorziening, stijgt hun belang om de bevolking tot op hoge leeftijd gezond en ‘fit-to-purpose’ te houden. En daarmee verandert het pakket van eisen voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Dat betekent vervolgens veel voor de groot­stedelijke mobiliteitsstructuur (stimuleren van beweging, scheiding van snelle en langzame verkeersstromen, toegankelijkheid voor minder valide burgers, etc.).

Voor wie doen we dit?

Allereerst willen we toegevoegde waarde leveren bij de aanpak van complexe verstedelijkingsvraagstukken. Overheden, bedrijfsleven en burgers kunnen hier, ieder vanuit hun eigen optiek, van profiteren. In deze ambitie past dat wij in een veranderend bestuurlijk landschap een ondersteunende en integrerende rol willen vervullen in de beleidsthema’s rond gezondheid en verstedelijking van de ministeries van IenM, VWS, BZK en EZ. Deze bedrijvigheid leidt er tevens toe dat Utrecht zich als kennisintensieve regio verder ontwikkelt.

We ontwikkelen onze gezamenlijke kennispositie verder door onderzoek uit te voeren in de programma’s van NWO, STW, Horizon2020, JPI en KIC. Hierdoor zijn we in staat om opdrachten uit te voeren voor nationale en internationale opdrachtgevers. Onderzoek wordt in onderlinge samenwerking uitgevoerd en de ontwikkelde kennis, software en modellen zijn beschikbaar voor het adviserend bedrijfsleven. De kennisontwikkeling zal ook worden gebruikt voor het verder ontwikkelen van onderwijscurricula en het opleiden van (HBO, bachelor, master, post-master) studenten.

Als we onze ambities weten te bereiken, realiseren we op verschillende manieren toegevoegde waarde:

  • we ontwikkelen geïntegreerde kennis en een unieke kennisinfrastructuur op het terrein van gezonde en duurzame steden
  • we voorzien overheden, bedrijven en burgers van integrale kennis en informatie, en dat tegen lagere publieke kosten
  • we ondersteunen (integraal )beleid gericht op ruimtelijke planning, sociale voorzieningen, leefomgevingskwaliteit en gezondheid
  • we genereren werk en exportmogelijkheden voor bedrijven in de regio
  • we versterken de positie van Utrecht als een toplocatie voor kennisintensieve werkgelegenheid
  • we versterken de opleiding en training van studenten en professionals
  • we dragen bij aan het verbeteren van gezondheid, welvaart en welzijn van burgers in stedelijke gebieden, in Nederland en elders in de wereld
Zoeken:

Service