U bevindt zich op: Home nl Organisatie Waarom dit kenniscentrum

Waarom een nieuw kenniscentrum?

De opgaven voor gezonde en duurzame steden in tijden van een economische, een ecologische en een institutionele crisis worden steeds ingewikkelder. Oplossingen dreigen meer uit zicht te raken. De initiatiefnemers hebben de overtuiging dat zij met hun gezamenlijke kennis een stuk van de complexe puzzel kunnen oplossen door de nu vaak versnipperde kennis te integreren en gebruik te maken van nieuwe technologieën.

Waarom dit initiatief?

Het aantal vragen over de samenhang tussen stedelijke vraagstukken neemt sterk toe. Vragen op het gebied van gezondheid zijn verbonden met veel andere stedelijke thema’s:

  • bereikbaarheid en mobiliteit (luchtkwaliteit, bewegingsarmoede, duurzaamheid, vergrijzing)
  • klimaatadaptieve steden (watervoorziening; hittestress; wateroverlast en evacuatiemogelijkheden)
  • veiligheid in de openbare ruimte (straatcriminaliteit; geweld rond uitgaanscentra)
  • woningmarkt (nieuwe woonconcepten voor toenemende vergrijzing; herstructurering van bestaande wijken; nieuwbouw)
  • waterkwaliteit (medicijnen en hormoonverstorende stoffen in afvalwater; riooloverstort bij hevige regenval; zwemwater)
  • groene infrastructuur (bijdrage van natuur en stadslandbouw aan gezondheidswinst)
  • ICT-technologie (ruimtelijke informatie voor implementatie van e-health)

Ook de aard van de vragen en de organisatie van de besluitvorming zijn behoorlijk veranderd, of gaan dat binnenkort doen. Zo zal de aanpassing van de wetgevende kaders (Omgevingsrecht, Zorgwet) vragen om een nieuwe ordening en ontsluiting van kennis. Ook zal het implementeren van nieuwe ICT-technologie (Digitale Overheid 2018) een forse inspanning eisen.

Luchtvervuiling uit schoorstenen

De behoefte aan integrale kennis speelt niet alleen in Nederland en andere westerse landen. Ook opkomende regio’s, zoals China, India en Brazilië, waar het proces van urbanisatie veel sneller verloopt, worden geconfronteerd met hardnekkige stedelijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, elektriciteitsvoorziening, voedselvoorziening, drinkwater, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, overstroming en de beheersbaarheid van afval(water)stromen. De uitdagingen daar zijn anders, maar de behoefte aan integrale kennis is hetzelfde.

De enorme en snelle veranderingen in stedelijke leefomgevingen vragen om de ontwikkeling en toepassing van integrale kennis en het samenbrengen van relevante data. Alleen zo kunnen we complexe vragen beantwoorden die bijdragen aan het optimaliseren van het stadsleven van de toekomst. Daarmee bedoelen we: lang, zelfstandig en gezond samenleven in schone, duurzame, prettige en economisch welvarende steden.

Waarom samenwerken?

In de regio Utrecht zijn veel instanties op het gebied van gezonde en duurzame steden actief, maar tot nog toe zijn zij nog niet gericht op het ontwikkelen van integrale kennis. RIVM, TNO, Deltares, KNMI en Universiteit Utrecht gaan samen de uitdaging aan om de transitie te maken van individuele, specialistische kennisontwikkeling naar een geïntegreerde kennisinfrastructuur. Zo’n integrale benadering is een vereiste om vraagstukken op het terrein van gezonde en duurzame steden goed aan te kunnen pakken. Belangrijke basis hiervan is om meet- en monitoringsprogramma’s, databases, modellen en kennisontwikkeling bijeen te brengen. Met het Kenniscentrum Healthy Urban Living zal de regio Utrecht een belangrijke rol kunnen spelen bij de optimalisatie van de stedelijke samenleving van de toekomst, zowel in Nederland als daarbuiten.

Wat gaan we doen?

Het Kenniscentrum Healthy Urban Living formuleert een gezamenlijk onderzoeksprogramma en gaat kennis, informatie en tools leveren om vraagstukken op het terrein van gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling vanuit een integrale optiek aan te pakken. De resultaten zullen ook ingebracht worden in nieuwe onderwijs programma's.

Zoeken:

Service