U bevindt zich op: Home nl Berichten De toegevoegde waarde van kennis in een veranderend tijdsgewricht

De toegevoegde waarde van kennis in een veranderend tijdsgewricht

Een gezonde leefomgeving kan vanuit vier invalshoeken worden benaderd: de bewoner, de werknemer, de gebruiker en de professional. De kunst is om deze werelden met elkaar te verbinden. Dit is een van de vele bevindingen van de kennis-co-creatie workshop ‘Gezonde Verstedelijking’ van het Kenniscentrum Healthy Urban Living.

Ook is het van belang om in een snel veranderende maatschappij voldoende flexibiliteit in te bouwen in ruimtelijke ontwikkeling. En als we beter weten hoe gezondheid samenhangt met tal van indicatoren, wat is dan ons handelingsperspectief? Neem bij een ontwikkeltraject ook de potenties van het omliggende gebied in beschouwing. En: ga vooral geen gebied ontwikkelen zonder kennis van menselijk gedrag!

Deelnemers KC HUL Workshop Gezonde Verstedelijking (5 juni 2014) 

Deze en vele andere topics binnen de brede scope van Gezonde Verstedelijking vormen de opbrengst van de workshop van donderdag 5 juni: vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, de gemeente Almere, RWS, NIVEL, PBL, UMC, TCB en onderzoekers van het Kenniscentrum Healthy Urban Living spraken daar over het belang van integrale kennis over gezonde verstedelijking en over de manier waarop die kennis in een snel veranderend tijdsgewricht kan worden benut bij gebiedsontwikkeling en andere belangrijke transities in de stedelijke leefomgeving. De discussie werd gevoerd in een aantal parallel sessies, generiek of aan de hand van grote verandertrajecten die zijn voorgenomen in Utrecht (Stationsgebied – fase II) en Almere (Green Deal – Weerwater).

In een introductie op de problematiek gaf Peter Steijn van de gemeente Utrecht met een interessante voordracht inzicht in de complexiteit van een veranderproces in het hart van Nederland. Een belangrijke opgave vormt daarbij om binnen een integrale aanpak toch heldere accenten te leggen, en om kennisvraag en kennisbehoefte gedurende het gehele proces goed op elkaar aan te sluiten. Joe van der Veen en Henk Meijer van de gemeente Almere legden nadruk op stadsregisseurs en het proces van kennis delen met verschillende partijen uit de samenleving.

Impressie uitkomst KC HUL Workshop Gezonde Verstedelijking (5 juni 2014)

De workshop heeft vele onderwerpen geïdentificeerd waarvoor we kennis moeten genereren, integreren en inbrengen in verandertrajecten. De resultaten vormen input voor het KC HUL Onderzoeksprogramma 2015. Dit programma zal na de zomer worden gepubliceerd. De kennisontwikkeling richt zich op nieuwe kennisvragen voor business cases voor ruimtelijke investeringen, monitoring van nieuwe beleidsaanpakken en een sterke profilering van het kenniscluster in de internationale kenniswereld.
 

Zoeken:

Service